扌字旁的字有哪些

发布时间:2014-09-13 09:49:00     来源:起名网

导言扌字旁的字有哪些? 小编一共为大家收集整理出701个提手旁的字,提手旁的字比较多,所以给宝宝取名时必不可少的。

扌字旁的字有哪些? 小编一共为大家收集整理出701个提手旁的字,提手旁的字比较多,所以给宝宝取名时必不可少的。

提手旁的字有哪些

笔划 汉字 拼音 笔划 汉字 拼音
3 cái 3 shǒu
4 zā,zhá,zhā 5 bɑ,pá
5 dá,dǎ 5
5 rēng 5
5 fǎn 5 qiú
5 hɑ me ru 6 chā
6 gāng,káng 6
6 hàn 6 kòu
6 kuò 6 mén
6 qiān 6 sào,sǎo
6 tuō 6
6 yáng 6 zhí
6 chā 6 tuō
6 dèn 6 diǎo
6 6 sɑ te
6 shēn 6
6 zài 6 zhàng
7 bà,bǎ 7 bān,pān
7 bàn 7 bào
7 biàn 7 chāo
7 chě 7 dèn
7 dǒu 7 ě
7 7
7 7
7 7 jué
7 kàng 7 kōu
7 lún,lūn 7
7 niǔ 7 pāo
7 7 póu
7 qiǎng,qiāng 7 rǎo
7 shé,zhé,zhē 7 shū
7 tóu 7 tuán
7 wán 7 wěn
7 7 yuè
7 zhǎo 7 zhǐ
7 zhuā 7 ǎo
7 7
7 dǎn 7 póu
7 7
7 jiá 7 jiā
7 zhì 7 kuáng
7 7 qián
7 qìn 7
7 yǎn 7
7 yǔn 7 yun
7 ze 7 zhěng
8 ào,ǎo,niù 8
8 bàn,pàn,pān 8 bào
8 8 cā,chāi
8 chēn 8 chì
8 chōu 8 dàn,dān
8 8
8 8 guǎi
8 jiǎn 8
8 lá,lǎ,lā 8 lán
8 līn 8 lǒng
8 mā,mò,mǒ 8 mǐn
8 8 niān
8 níng,nìng,nǐng 8 pāi
8 pàn,pīn 8 pēng
8 8
8 qiá 8 qián
8 tà,tuò 8 tái
8 tuō 8
8 yōng 8 zé,zhái
8 zhǎ 8 zhāo
8 zhǔ 8 zhuō
8 8 pāo
8 tuō 8 bài
8 bǐng 8 zhù
8 8
8 jiā 8
8 kuò 8 mèi
8 nán 8
8 8
8 yǎo 8 yāng
8 zhā 8 zhǐ
8 zhěn 9 àn
9 chí 9 dàng,dǎng
9 dòng 9
9 gǒng 9 guà
9 huī 9
9 jiǎo 9 jié
9 kǎo 9 kuà
9 kuò 9 náo
9 nuó 9 pīn
9 shè,shí 9 shì
9 shuān 9
9 tiǎo,tiāo 9 tǐng
9 9 wō,zhuā
9 xián 9 xié
9 9 yè,zhuài,zhuāi
9 zā,zǎn 9 zhā
9 zhèng,zhēng 9 zhěng
9 zhǐ 9 bāi
9 bàng 9
9 9 cún
9 zhì 9 dié
9 duò 9 duǒ
9 kuò 9 hén
9 huī 9 jiào
9 jué 9 liè
9 lie ri 9
9 9 nǐn
9 nòng 9 qiān
9 shān 9 xié
9 9
9 zhèn 10 ái,āi
10 10
10 cuò 10 dǎo
10 hàn 10 huàn
10 jiǎn 10
10 10 juān
10 jùn 10 kǔn
10 lāo 10 lǚ,luō
10 niē 10 ruó
10 shào,shāo 10 sǔn
10 tǒng 10 tuō
10 wǎn 10
10 10 zhèn,zhèn
10 zhuō 10 zùn
10 nòng 10 xié
10 suō 10
10 bāng 10
10 10 chā
10 10 chéng
10 huò 10 péng
10 póu 10 gěng
10 10 jiǎn
10 jiǎo 10 jué
10 kēng 10 měi
10 shù 10 tuō
10 sōu 10 wán
10 wei 10
10 10 zhāi
7 gāng 7 sǒng
8 kuǎi 11 bǎi
11 càn,chān,shǎn,shān 11 chuí
11 cuò 11 dǎn,shàn
11 dáo 11 diān
11 diào 11 duo,duō
11 gāng 11 guàn
11 guó 11
11 jié,jiē 11 jié
11 11 jù,jū
11 jué 11 kèn
11 kòng 11 liè
11 11 lüè
11 miáo 11
11 niǎn,niē 11 nuò
11 pái,pǎi 11 pěng
11 póu,pǒu 11 qiā
11 qián 11 shàn
11 shòu 11 tàn
11 tāo 11 tiàn
11 tuī 11 xiān
11 yǎn 11 yè,yē
11 11 zhì
11 zǒng 11 zuó
11 guà 11
11 ái 11 chēn
11 cǎi 11 shě
11 lūn 11 juǎn
11 pèng 11 mén
11 sǎo 11 bèn
11 bīng 11
11 chéng 11 zōu
11 11 zhěng
11 jié 11 hùn
11 huò 11 qián
11 jiē 11 liǎng
11 líng 11
11 mēng 11 mín
11 ming 11
11 11
11 qín 11 qìng
11 ruó 11 sāo
11 shū 11
11 11 wàn
11 11 yuè
11 zhēng 12 ǎn
12 biàn 12 bìng
12 chā 12 chá
12 chān 12 chuài,chuǎi,chuāi
12 cuō 12
12 dī,tí 12 dì,tì
12 dié,shé 12 gài
12 gé,gē 12 hōng
12 12 jiǎn
12 jiǎo 12 jiē
12 jiū 12 kāi
12 12 kuí
12 12 lǎn
12 lǒu,lōu 12 qìn
12 róu 12 sāi
12 sāo 12 sōu
12 wēi 12 wèn
12 12 xiē
12 xuān 12
12 yǎn 12
12 12 yuán
12 yuàn 12 zhā
12 zòu 12 jiǎn
12 zhèn 12 bēi
12 yáng 12 chā
12 niē 12 huī
12 12 chéng
12 chòng 12 chuí
12 bèng 12 gèn
12 gèn 12 huàn
12 huáng 12 jiū
12 12 zhēng
12 nǎn 12 róng
12 shì 12 zǒng
12 12 wēi
12 xún 12 yáo
12 zǎn 12 zǒng
13 bǎi 13 bān
13 bàng,péng 13 bìn
13 13 chī
13 chōu 13 chù
13 chuāi 13 èn
13 gǎo 13 huá
13 jiān 13 jìn
13 13
13 nuò 13 què
13 sà,shā 13 sǎng
13 shè 13 shū
13 shuò 13 tān
13 táng 13 xié
13 yáo 13 zhǎn
13 zhī 13 sǔn
13 13 qiǎng
13 qìn 13 dǎo
13 13 è
13 shān 13 zhà
13 guāi 13 è
13 féng 13 gòu
13 huá 13 jié
13 gāng 13
13 13 liǎn
13 miè 13 zhì
13 shè 13
13 qiǔ 13 quán
13 róng 13 sōu
13 tián 13 sūn
13 tāo 13
13 wèn 13 xiǎn
13 yáo 13 zhēn
14 biào,biāo 14 chū
14 chuāng 14 cuī
14 hàn 14 liào
14 luò 14 piě,piē
14 shuāi 14 yīng
14 zhāi 14 zhí
14 tuán 14 kōu
14 chě 14 zhā
14 lǒu 14 zǒng
14 zhé 14 chān
14 guàn 14 yǐng
14 chàn 14
14 chǎn 14 jiǎo
14 chēng 14 qiāng
14 chōng 14
14 14 héng
14 guī 14 huà
14 jiāng 14 jiū
14 kēng 14
14 mán 14
14 qiān 14 sōu
14 suō 14 tàng
14 wěi 14 zhuā
14 yáo 14 zhuó
14 zhuó 15
15 chè 15 chēng
15 cuān 15 cuō,zuǒ
15 dūn 15 huī
15 juē 15 juē
15 liáo,liào,liǎo,liāo 15
15 niǎn 15 niǎn
15 qiào 15 qín
15 sǎ,sā 15
15 xié 15 zhuàn
15 zhuàng 15 zǔn
15 cāo 15 qìn
15 náo 15
15 chēng 15
15 dǎn 15
15 xié 15 jiǎo
15 lāo 15
15 xián 15 bèn
15 zhěng 15
15 dǎn 15 guì
15 hòng 15
15 qiā 15 jiàng
15 jiǎo 15 jiē
15 qíng 15 lǐn
15 zhì 15 zǎn
15 ruán 15 xiāo
15 xiàn 15
15 16 cāo
16 gǎn 16 hàn
16 huàn 16 kuǎi
16 léi,lèi 16
16 qiào 16 shàn
16 sòu,sǒu 16 dǎng
16 16
16 16 jiǎn
16 dān 16 ào
16 16 chuò
16 è 16 huò
16 zhì 16 mēng
16 nǎng 16
16 yōng 17
17 17 tī,zhì
17 xǐng 17 zhuó,zhuō
17 tái 17 dǎo
17 níng 17 bìn
17 17 kuò
17 17
17 17 jié
17 17 yǎng
17 17
17 zhì 18 niǎn
18 xié 18 shū
18 sòu 18 bǎi
18 18 léi
18 zǎn 18 jiàn
18 liè 18
18 18 rǎo
18 tān 19 cuán,zǎn
19 huō 19 huàn
19 jùn 19
19 19
19 qiān 19 qiān
19 xiǎn 19 yíng
19 wěng 20 rǎng
20 yīng 20 lán
20 chān 20 xiān
20 méi 20 qiān
21 lǒng 21 shè
21 xié 21 chī
21 cuān 22 diān
22 22 zǎn
22 tān 22 luó
22 jùn 22
23 jué 23 zuàn
23 dǎng 23 jiǎo
23 24 lǎn
24 21 sǒng
25 nǎng智能起名
姓氏:    性别: 
起名模式:
相关信息

2019年全国百家姓排名

2019年全国百家姓排名,“名以正体,字以表德”,姓名是中国人的第一张名片,是社会交往必不可少的符号,是文化与家族传承的标识,也是理想信念与美好期待的表达。

五行属火适合起名的寓意好的字

五行属火适合起名的寓意好的字, 以五行取名早就成了家长们在取名字时大概率会用到的方法,因为五行属性的确也极有可能会影响到孩子。因此每当家长测出自己的孩子五行属性缺火,在取名字时都可以用缺失的火属性字来弥补。接下来小编就带你们看看五行属火取名寓意好的字。

正确的宝宝起名流程

很多家长给宝宝起名字不知道从哪里下手,面对八字,五行,三才五格等知识,不知道如何开始给宝宝起一个吉祥的好名字,在此起名网为大家介绍一下正确的宝宝起名流程,大家按着这个流程方式来给宝宝起名,一定会起出吉祥的好名字来。

宝宝取名正确流程

很多家长给宝宝起名字不知道从哪里下手,面对八字,五行,三才五格等知识,不知道如何开始给宝宝起一个吉祥的好名字,在此起名网林老师为大家介绍一下正确的宝宝起名流程,大

宝宝名字如何突出其性格特点

宝宝名字如何突出其性格特点,也就是要有自己的个性和不同不处,得以摄其神而寻其异,即找出与别人的区别点 、不同处。而其最根本的区别正在于精神性格的方面。个性鲜明的名字

2012年宝宝取名妙招

起名网小杨发现了取名妙招的方法,现在就来教教大家怎么取名才好,什么样的妙招那么就看下文吧!

起名字要注意字形的选择

起名取名的学问

姓名学问姓名的重要性,恐怕有不少人感觉它只是代表一个人的符号,起不到本质性的作用,但姓名到底对人的影响有多大呢?我们不妨先从古人说起。 古人起名,岳飞,字鹏举,意为

宝宝起名方法与技巧大全

对于给孩子起名时,掌握起名方法才是关键,很多父母在起名之前,会参考一些起名方法为孩子起名,那么你所了解的起名方法是正确的吗?是否具有内涵呢?以下小编就来分享宝宝起名方法与

五行属金起名常用字

五行属金起名常用字, 相信这是很多家长想要了解的,在这里小编为大家整理了五行属金起名常用字外,还整理了相关的查找技巧,有需要的大家,都不妨来参考参考!

男孩子用“俊”起名字好吗?

男孩子用“俊”起名字好吗?俊:起名用字详细解释,包含字的:五行,康熙字典笔画,读音,字义等基本信息,同时还包含男孩起名示例和女孩起名示例,以及名人姓名展示。

男孩子用“子”起名字好吗?

男孩子用“子”起名字好吗?子:起名用字详细解释,包含字的:五行,康熙字典笔画,读音,字义等基本信息,同时还包含男孩起名示例和女孩起名示例,以及名人姓名展示。

起名知识